Dysotek - saMprk (हिन्दी)
Dysotek

saMprk

English Italiano / Italian Español / Spanish Deutsch / German Français / French Português / Portugues Русский / Russian العربية / Arabic 中文 / Chinese 日本語 / Japanese हिन्दी / Hindi 한국어 / Korean

 

Aap hmaaro kma-caarIyaaoM sao Agaroja,I, _Tailayana, frOMca evaM sapOinaSa BaaSaa mao baat kr sakto hOM.
TolaIfaoinak sahayata saaomavaar sao Saukrvaar tk 10:00 – 18:00 (GMT+1).
gaaopnaIyata ko inayamaoM kao savaIkar krko Aap hmao saMprk kr sakto hOM jaao ik [Tailayana kanaUna kI gaaopnaIyata kI Qaara 196/2003 mao hO.

 

______________________________________________

Email: info@dysotek.net

Web: Dysotek.Net

______________________________________________

 

]plabd hO.maola Wara saMprk krnao ko ilae fama- BaroM (saTar icanh vaalaI laa[nao Barnaa ja$rI hO).

 

Verify


Copyright © by Dysotek®